WhatsApp ons

0527 760012

info@stijlvolwellness.nl

Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden van Stijlvolwellness

Kenmerk: LVWSTVHV1.0

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Stijlvol Wellness B.V: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 66726808.

Opdrachtgever: de wederpartij van Stijlvol Wellness B.V met wie een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt gesloten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Stijlvol Wellness B.V en een opdrachtgever waarop Stijlvol Wellness B.V deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stijlvol Wellness B.V, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Offertes van Stijlvol Wellness B.V kunnen slechts tot overeenkomsten leiden, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard.

2. De offertes van Stijlvol Wellness B.V zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3. Stijlvol Wellness B.V is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.

4. De prijzen die in de offertes worden genoemd zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Stijlvol Wellness B.V zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stijlvol Wellness B.V het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan Stijlvol Wellness B.V worden verstrekt. Het betreft gegevens waarvan Stijlvol Wellness B.V aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

4. Als Stijlvol Wellness B.V voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig kan beschikken over de benodigde gegevens, heeft Stijlvol Wellness B.V het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. De wijze waarop en de plaats waar Stijlvol Wellness B.V de diensten zal verrichten, wordt door Stijlvol Wellness B.V en de opdrachtgever in onderling overleg bepaald.

6. Partijen zullen ingeval van onvoorziene omstandigheden die de tijdige en/of juiste uitvoering van de overeenkomst belemmeren, in goed overleg naar passende oplossingen zoeken. Wijzigingen in de tussen partijen gesloten overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk en onder wederzijdse goedkeuring geschieden.

7. Stijlvol Wellness B.V is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Stijlvol Wellness B.V is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Stijlvol Wellness B.V de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Uitvoeringstermijn

1. De opdracht tussen Stijlvol Wellness B.V en de opdrachtgever wordt aangegaan voor opbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Stijlvol Wellness B.V derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Stijlvol Wellness B.V zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Stijlvol Wellness B.V de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Stijlvol Wellness B.V daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Stijlvol Wellness B.V geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar, of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van Stijlvol Wellness B.V op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst Stijlvol Wellness B.V kennis neemt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Stijlvol Wellness B.V bij het sluiten van de overeenkomst de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is Stijlvol Wellness B.V bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Stijlvol Wellness B.V schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9. Klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Stijlvol Wellness B.V.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Stijlvol Wellness B.V de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Stijlvol Wellness B.V slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 10. Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is gebaseerd op de geschatte tijdsduur voor een opdracht en wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Stijlvol Wellness B.V en de betreffende materiaalkosten.

2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en de materiaalkosten. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Stijlvol Wellness B.V die gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen, en de betreffende materiaalkosten.

 

3. Indien Stijlvol Wellness B.V met de opdrachtgever een vaste prijs of uurtarief overeenkomt, is Stijlvol Wellness B.V niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs of tarief. Stijlvol Wellness B.V mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Stijlvol Wellness B.V kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

 

Artikel 11. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Stijlvol Wellness B.V aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

2.  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3.  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Stijlvol Wellness B.V en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Stijlvol Wellness B.V onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.  Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan Stijlvol Wellness B.V de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling geschiedt is.

 

Artikel 12. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

–        over de eerste                           €  2.949,57                                  15%

–        over het meerdere tot                 €  5.899,14                                  10%

–        over het meerdere tot                 € 14.747,85                                  8%

–        over het meerdere tot                 € 58,991,42                                  5%

–        over het meerdere                                                                           3%

2. Indien Stijlvol Wellness B.V aantoont hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Indien Stijlvol Wellness B.V aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van Stijlvol Wellness B.V, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stijlvol Wellness B.V of haar ondergeschikten.

3. Stijlvol Wellness B.V  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

Artikel 14. Overmacht

1) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stijlvol Wellness B.V geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stijlvol Wellness B.V niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stijlvol Wellness B.V worden daaronder begrepen.

2) Stijlvol Wellness B.V heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Stijlvol Wellness B.V haar verbintenis had moeten nakomen.

3) Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Stijlvol Wellness B.V opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Stijlvol Wellness B.V niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding.Indien Stijlvol Wellness B.V bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Stijlvol Wellness B.V is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Stijlvol Wellness B.V het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Stijlvol Wellness B.V en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

De voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.